برگزاری آزمون های تستی دبیرستان نمونه دولتی شهید احمدی روشن

برگزاری آزمون های تستی دبیرستان نمونه دولتی شهید احمدی روشن

 

آزمون های تستی

در دبیرستان احمدی روشن، با برنامه ریزی هوشمندانه مشاورین، طی دوره های کوتاه مدت، آزمون های تستی برنامه ریزی شده از دانش آموزان، برگزار می شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

Menu